1. Onze facturen zijn contant betaalbaar aan onze zetel, behoudens andersluidende betalingsmodaliteiten, schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
2. De facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn, tenzij zij geprotesteerd worden bij aangetekend schrijven binnen de drie dagen na factuurdatum. Geen protest of reclamatie van welke aard ook zal in aanmerking genomen worden na verloop van deze termijn.
3. Koopwaar en geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs.
4. Het aanvaarden van cheques, wissels of handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing mee.
5. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1,5% per maand of fractie van maand aangerekend worden.
6. Bij laattijdige betaling, zal ten titel van schadebeding, onverminderd de verwijlintrest van 1,5% per maand, na de aangetekende betalingsherinnering, een forfaitair bedrag aangerekend worden van 12% op het factuurbedrag of het saldo, met een minimum van € 40,00.
7. Elke afwijking van deze voorwaarden welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd aanvaard, is ons niet tegen stelbaar.
8. De goederen worden niet geplaatst.
9. Alle tweedehands artikelen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.
10. De eventuele opgegeven leveringstermijn moet altijd als richtdatum worden beschouwd en kan bij overschrijding geenszins aanleiding geven tot het eisen van welke schadevergoeding ook.
11. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8000 Brugge. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidclausules.
12. De consument heeft het recht aan De Meester Wim BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
13. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
14. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Meester Wim BV. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtage artikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

© 2022 De Meester Wim Horecamaterialen